Köp- och leveransvillkor

Pri­ser
Pri­ser­ anges i svens­ka kro­nor och ex­klu­si­ve gäl­lan­de moms, för när­va­ran­de 25 %. Vi re­ser­ve­rar oss för even­tu­el­la pri­sänd­ring­ar på grund av änd­rad moms, onor­malt sto­ra för­änd­ring­ar i va­lu­talä­get el­ler ändrade in­köps­pri­ser.

Be­tal­ning
Samt­li­ga va­ror be­ta­las mot för­skotts­be­tal­ning, el­ler via le­a­sing ef­ter sed­van­lig kreditprövning.

Le­ve­rans­tid
Ma­ski­ner som finns på la­ger le­ve­re­ras in­om 3-5 ar­bets­da­gar. Gi­vet­vis kan ni häm­ta ma­ski­ner­na i vårt la­ger di­rekt ut­an ex­tra kost­nad. Om va­ran inte finns på la­ger va­ri­e­rar le­ve­rans­ti­den be­ro­en­de på vå­ra le­ve­ran­tö­rers la­ger.

Dröjsmål i leverans
Även om vi gör vårt yttersta för att leverera det som har blivit beställt i utlovad tid kan det bli fel. Om leveransen dröjer från vad som har utlovats ber vi dig omgående kontakta oss så att vi kan undersöka varför leveransen dröjer. Servicebolaget Nord AB tar inte ansvar för skada uppkommen till följd av överskridande leveranstid.

Trans­portska­dor
Om du vid mot­ta­gan­det upp­täc­ker att för­sän­del­sen är trans­port­ska­dad, skall du ome­del­bart an­mä­la det­ta direkt till trans­por­tö­ren och till Servicebolaget Nord AB tel. 0920-22 91 50.

Ga­ran­ti
På nya ma­ski­ner läm­nas 1 års fa­briks­ga­ran­ti om inget annat anges. På samt­li­ga be­gag­na­de ma­ski­ner läm­nas 3 må­na­ders re­serv­dels­ga­ran­ti. Hand­ha­van­defel in­går EJ i ga­ran­tin och de­bi­te­ras kun­den. Garantin omfattar inte slitage- och förbrukningsartiklar såsom glödlampa, dörrpackning, termosäkring eller vid bristfällig rengöring. Garantin på samtliga beg. maskiner gäller EJ om jordfelsbrytaren utlöses. Samt­li­ga ga­ran­tiä­ren­den mås­te först an­mä­las till Servicebolaget Nord AB tel. 0920-22 91 50., där vi i förs­ta hand ut­för ser­vicen själ­va. Ga­ran­ti­arbeten utföres Mån­dag-​Fre­dag 07.00-​16.00. Öv­rig tid är jour­tid som de­bi­te­ras.

Vid åberopande av garanti skall följande anges:
1. Produkttyp.
2. Felets art.
3. Leveransdatum.
4. Ordernummer.

In­stal­la­tion
In­stal­la­tion till­kom­mer på samt­li­ga ma­ski­ner. Samt­li­ga 400V ma­ski­ner levereras ut­an sladd och mås­te in­stal­le­ras av be­hö­rig elektriker. Samt­li­ga 230V ma­ski­ner le­ve­re­ras med van­lig 230 V stick­kon­takt.

Re­ser­va­tio­ner
Vi re­ser­ve­rar oss för fel­ak­tig­he­ter och miss­tag av­se­en­de pri­ser och pro­duk­ter på den­na hem­si­da och på län­ka­de sidor. Vi re­ser­ve­rar oss för slut­för­sälj­ning, even­tu­el­la brist­si­tu­a­tio­ner el­ler le­ve­ranssvå­rig­he­ter av pre­sen­te­ra­de pro­duk­ter. Vi re­ser­ve­rar oss för pris­för­änd­ring­ar och sor­ti­ments-​/pro­dukt­för­änd­ring­ar ut­an­för vår kon­troll.

Av­be­ställ­ning­ar
Samt­li­ga returer och av­be­ställ­ning­ar de­bi­te­ras med 50 % av kö­peskil­ling­en.

Kund­upp­gif­ter
Al­la upp­gif­ter om vå­ra kun­ders köp och be­tal­ning­ar är strikt kon­fi­den­ti­el­la och läm­nas inte vi­da­re. Övrigt Vi reserverar oss för ev. felskrivningar samt stavfel i våra beskrivningar om våra produkter på vår hemsida.

Servicebolaget Nord AB
Midgårdsvägen 24
973 34 Luleå
Tel. 0920-22 91 50