Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter
Kontakta oss

Information om hur Servicebolaget hanterar personuppgifter

Integritetspolicy – GDPR 

1. Inledning
Servicebolaget Nord AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vår Integritetspolicy har till syfte att ge dig en klar och tydlig information om vårt ansvar att skydda dina rättigheter och din integritet. Vår Integritetspolicy ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör med dem och vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av Integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Det är av yttersta vikt för oss att din integritet skyddas när du är i kontakt med oss. Här hittar du information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifterna längre ner på sidan). Behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (också kallad GDPR).

2. Begrepp, parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

2.1 Personuppgift och behandling
Personuppgifter är varje upplysning som avser en fysisk person som kan identifieras. En personuppgift kan vara ett namn, en adress eller ett personnummer, men också en bild, en IP-adress eller en e-postadress – om de kan kopplas till fysiska personer. Personuppgift kan vara faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Behandling av personuppgifter är en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter. Exempelvis är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring av personuppgift.

3. Personuppgiftsansvarig
Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in. Kontaktuppgifter till oss är:

Servicebolaget Nord AB
Adress: Midgårdsvägen 24, 973 34 Luleå
Telefon: 0920-22 91 50
E-post: info@sbl.nu
Organisationsnummer: 556290-3632

 

Vi samlar in personuppgifter som du delar med oss när du köper våra produkter och använder våra tjänster, när du anmäler dig till sammankomster och när du kontaktar oss eller besöker vår hemsida och accepterar cookies.

Utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss, eller som vi samlar utifrån hur du använder våra tjänster, kan vi också samla in personuppgifter från en tredje part. Dessa är: adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig, uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker och upplysningsföretag och uppgifter från sociala medier i marknadsföringssyfte.

4. Personuppgifter som vi samlar vi från dig
När du beställer tjänster eller produkter så samlar vi in dina kontaktuppgifter. I samband med beställningen skapas också inloggningsuppgifter samt online-identifikationer som behövs för att du ska kunna använda tjänsten. Ibland har vi applikationer som är kopplade till tjänsten. I samband med att du använder vår applikation, kan det hända att du laddar upp uppgifter på någon av våra plattformar för att kunna använda produkten eller tjänsten.

Om du kontaktar oss, via mail, chatt eller på annat sätt, kommer vi att få tillgång till den informationen du lämnar till oss.

5. Kategorier och grund för behandling
Vi samlar följande kategorier av personuppgifter: namn, adress, kontaktuppgifter inklusive telefonnummer och e-postadress, identifikationsnummer, online-identifikationer, företagsuppgifter och andra uppgifter som du själv har valt att dela med oss.

Vi behöver ovanstående uppgifter för att kunna fullgöra avtalet om tjänst med dig och med kunden som du representerar.

Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kan detta ha som konsekvens att resultatet av tjänsten blir felaktig eller missvisande eller att vi inte kan tillhandahålla resultatet av tjänsten till dig eller kunden eller att vi levererar fel produkt. 

6. Hur länge sparar vi uppgifterna?
Vi lagrar dina uppgifter till dess att tjänsten har utförts och produkter har levererats och upp till en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera reklamationsärenden. Därefter anonymiserar vi dina uppgifter och använder dem i forskning och statistik för att kunna förbättra våra tjänster och produkter och utveckla nya.
Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen.

7. Ändamål med behandlingen
Vi behandlar personuppgifterna för följande ändamål:

För att tillhandahålla tjänsten och leverera produkter du har beställt och fullgöra våra åtaganden enligt avtalet med dig eller kunden,
för att administrera ditt konto, kommunicera med dig, skicka meddelanden och nyhetsbrev och uppdatera tjänsten och villkor,
för att säkerställa och förbättra funktioner hos tjänsten,
för att personifiera och förbättra din upplevelse av tjänsten,
för att administrera marknadsföringsaktiviteter om du inte har avregistrerat dig från det,
för att kontrollera, förhindra och utreda eventuellt missbruk eller felaktig användning av tjänsten och
för att fullgöra en rättslig förpliktelse, exempelvis enligt bokföringslagen. 

Vi behandlar också dina personuppgifter för att veta vilka användare och kunder som använder tjänsten och senare för forskning och statistiska ändamål.

8. Cookies eller kakor
Cookies eller kakor är teknologier som identifierar dig eller den utrustning som du använder. Du kan själv kontrollera cookies genom inställningar i din webbläsare och andra verktyg.

9. Vilka delar vi personuppgifter med?
Vi lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige. Vi överför inte dina personuppgifter till ett tredje land.

Våra underleverantörer har samma skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som vi har gentemot dig. Det framgår av ett avtal som vi har ingått med våra underleverantörer som kallas Personuppgiftsbiträdesavtalet.

Dina uppgifter som kund kan samköras med en tredje parts register för att samla in mer information om dig som kund.

Vi kan också dela personuppgifterna med andra bolag inom koncernen för att tillhandahålla tjänsten och fullfölja våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig eller kunden.

10.  Dina rättigheter
Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig.
Du har rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.
Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
Du har rätten att bli glömd.
Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

11. Fråga oss
Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på vår hemsida, samt via chatten eller användarstöd som finns tillgängligt i tjänsterna. Du kan också skicka din förfrågan till vår e-postadress avsedd för dessa frågor: info@sbl.nu

Kontakta oss